Aikuiskoulutuksesta tukea työmarkkinoiden muutokseen

Raision aikuiskoulutuskeskus Timalin koulutuspäällikkö Riitta Niemelän mukaan hotelli-, ravintola- ja cateringalalla tarvitaan tulevaisuudessa entistä tehokkaampaa panostusta aikuiskoulutukseen, jotta työvoiman saanti palvelualan ammatteihin voitaisiin turvata.

Suomen väestörakenteesta johtuen työelämän edustajat ovat huolissaan työvoiman riittävyydestä. Vuodesta 2010 alkaen työelämästä poistuu vuosittain n. 15 000 henkilöä. Tähän haasteeseen varaudutaan työtä tehostamalla, joten jokaista eläkkeelle jäävää kohden tuskin palkataan uutta henkilöä.

Erityisesti kuntasektorin ruokapalvelutuotanto elää murroskautta. Henkilöstön keski-ikä on yli 50 vuotta ja eläköitymisen kautta työväkeä poistuu koko ajan. Avoimia vakansseja keittiöihin ei kuitenkaan synny suhteessa eläkepoistumaan, koska työtä uudelleen organisoidaan voimakkaasti. Ruoka valmistetaan ja kuljetetaan suurista valmistuskeittiöistä pienempiin yksiköihin. Ruuan pakkaaminen ja kuljettaminen sekä jakelu kohteissa ovat uusia työtehtäviä, joiden hoitaminen edellyttää uudenlaista osaamista.

Rauman ja Turun alueella ruokapalveluiden henkilökunnan keski-ikä oli vuoden 2010 keväällä 52 vuotta. Vuoteen 2015 mennessä on eläkepoistuma 35 %. Tilastokeskuksesta saatujen lukujen perusteella työikäinen eli 20 - 64-vuotias väestö oli vuonna 2008 suurimmillaan sotien jälkeisenä aikana. Määrä supistui voimakkaasti 2010 alusta ja supistuminen jatkuu pari vuosikymmentä. Pudotukset ovat suurimpia heti vuosina 2010 - 2012, jolloin tämän ikäluokan määrä vähenee noin 15 000 hengellä vuodessa.

Työvoima 2025 -raportin mukaan työikäisen väestön väheneminen vuoden 2030 tähtäimellä ei ole katettavissa edes maahanmuutolla. Kaksi kolmasosaa vajauksesta on löydettävä omista joukoista: työkykyiset työttömät tarvitaan takaisin työelämään, ikääntyvistä on pidettävä kiinni ja nuoret on saatava koulunpenkiltä nopeasti työelämään. Tätä samaa viestiä tuovat esiin työelämän edustajat sekä ravintola- että henkilöstöruokailun maailmasta. Palveluala ei selviä tulevaisuudessa pelkästään työperäisen maahanmuuton turvin, vaan valtaväestöstä on saatava tekijöitä mukaan entistä tehokkaammin. Myös eri tavoin työrajoitteiset henkilöt tulevat olemaan tärkeä resurssi työpaikoilla.

Työelämän haasteisiin vastaaminen on aikuiskoulutuksen ydintehtävä

Työn ja työmarkkinoiden jatkuva muutos heijastuu mm. työvoimaan ja yksilöihin kohdistuvina muuttuvina vaatimuksina. Toistuva ja jatkuva kouluttautuminen on paitsi osa urakehitystä myös työntekijän tärkein turva joustavilla ja kilpailluilla työmarkkinoilla. Vaikka koulutustaso ja itsensä kehittämisen mahdollisuudet ovat selkeästi parantuneet, tarvitaan nykyisissä nopean muutoksen oloissa entistä suurempia panostuksia työllisyyskoulutukseen ja muuhun elinikäiseen oppimiseen.

Työssä tapahtuvan koulutuksen määrä päivissä mitattuna on nykyisellään riittämätön. Lisäksi tulisi kehittää mahdollisuuksia irrottautua työstä koulutukseen ja tapoja, joilla kokeneet työntekijät voivat työpaikoilla siirtää osaamistaan lyhyemmän työuran omaaville. Mentoroinnin menetelmällä hiljaista tietoa saadaan siirrettyä tehokkaasti vanhemmalta ja kokeneemmalta nuoremmalle työntekijälle. Näin arvokas tieto ja taito saadaan tallennettua mm. eläköitymisen ollessa edessä. Joustojen ja työn intensiteetin lisääminen johtavat työkyvyn heikentymiseen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen ellei samalla tueta työntekijöiden hyvinvointia.

Turun talousalueen työelämän edustajien haastatteluissa kävi ilmi, että osaavan työvoiman saamisessa on suuria haasteita. Samanaikaisesti työvoimahallinnon asiakasrekisterissä on suuri joukko työttömiä henkilöitä. Työpaikkoja on tarjolla, mutta ei riittävästi sopivia työntekijöitä. Turun rakenteellisesta työttömyydestä johtuen työvoimahallinnon asiakkaina on suuri joukko elintarviketeollisuuden, it-alan ja laivateollisuuden työttömiksi jättämiä henkilöitä, joiden joukosta olisi mitä luultavimmin koulutettavissa palvelualan haasteisiin soveltuvia ihmisiä.

Timalin ravitsemis- ja palvelualan tiimillä on vankka kokemus Turun talousalueella aikuis- ja maahanmuuttajakoulutuksen toteuttajana. Yksistään vuoden 2007 syksystä alkaen toteutettujen Ruokapalvelualan tuhattaituri -koulutusten yhteydessä olemme olleet yhteistyössä noin 200 työssäoppimispaikan edustajiin. Toimintaympäristöt, joissa opiskelijamme ovat toimineet ja suorittaneet tutkintoja, ovat olleet hyvin moninaisia: henkilöstöravintoloita, julkisen sektorin toimintaympäristöjä, ravintoloita, lounas-kahviloita, hotelleja, huoltamoja, pikaruokapaikkoja, viihdekeskuksia, pitopalveluyrityksiä ja elintarviketeollisuuden toimipaikkoja.

Timalin ravitsemis- ja palvelualan koulutuksilla on pyritty vastaamaan työelämän tarpeisiin ammattilaisia kouluttamalla. Koulutussuunnittelussa on pyritty kuuntelemaan työelämän edustajia. Timalin palvelu- ja ravitsemisalan tiimin jäsenille  yhteistyö on työelämän verkoston kanssa jatkuva ja katkeamaton prosessi. Tätä yhteistyötä jatketaan myös tulevaisuudessa.

 

Teksti Riitta Niemelä, kuva Timali